Nơi tải USB AUDIO Driver 2.0 cho các bộ giải mã âm thanh DAC

Vinhstudio nơi mọi Audiophile đam mê Nhạc Lossless ở Việt Nam tìm đến để tải các bản USB AUDIO DRIVER cho các bộ giải mã âm thanh USB DAC, tại đây quý vị có thể tìm thấy hầu hết các bản Driver cho các thiết bị sử dụng Win7, Win10 hay Mac OS. (Vinhstudio where all Lossless Music Audiophiles in Vietnam go to download USB AUDIO DRIVER versions for USB DACs, here you can find most Drivers for devices using Win7, Win10 or Mac OS.)

Nơi tải các bản USB Audio Driver 2.0 với mọi thương hiệu âm thanh nổi tiếng thế giới.  

1. Nơi tải bản USB Audio Driver cho CD Network Player Marantz ND8006 chạy cho hệ điều hành Windows 10 và Window 7

Click vào đây để tải cho bản Windows 10 và Window 7 : Tại đây

Click vào đây để tải bản hướng dẫn kết nối và sử dụng Marantz ND8006 : Tại đây

 

2. Nơi tải bản hướng dẫn sử dụng cho Network Audio Player Marantz NA6006

Click vào đây để tải cho hướng dẫn sử dụng Marantz NA6006 : Tại đây


Nơi tải Firmware, hướng dẫn sử dụng và USB Audio Driver cho Media Network Audio Player Cocktail Audio 

1. Nơi tải bản Firmware cho USB DAC Network Player Cocktail Audio N25  ---- tại đây

2. Nơi tải bản USB Audio Driver Windows 10 và Windows 7 cho DAC Network Player Cocktail Audio N25 ---- tại đây

3. Nơi tải bản hướng dẫn sử dụng cho đầu giải mã DAC kiêm Network Player Cocktail Audio N25 ---- tại đây


 

1. Nơi tải bản Firmware cho USB DAC Network Player Cocktail Audio X45  ---- tại đây

2. Nơi tải bản USB Audio Driver Windows 10 và Windows 7 cho DAC Network Player Cocktail Audio X45 ---- tại đây

3. Nơi tải bản hướng dẫn sử dụng cho đầu giải mã DAC kiêm Network Player Cocktail Audio X45 ---- tại đây


 

1. Nơi tải bản Firmware cho USB DAC Network Player Cocktail Audio X45Pro  ---- tại đây

2. Nơi tải bản USB Audio Driver Windows 10 và Windows 7 cho DAC Network Player Cocktail Audio X45Pro ---- tại đây

3. Nơi tải bản hướng dẫn sử dụng cho đầu giải mã DAC kiêm Network Player Cocktail Audio X45Pro ---- tại đây


 

1. Nơi tải bản Firmware cho Musicserver DAC Network Player Cocktail Audio X50Pro  ---- tại đây

 2. Nơi tải bản hướng dẫn sử dụng cho đầu giải mã DAC kiêm Network Player Cocktail Audio X50Pro ---- tại đây


 

1. Nơi tải bản Firmware cho Musicserver DAC Network Player Cocktail Audio X50D  ---- tại đây

 2. Nơi tải bản hướng dẫn sử dụng cho đầu giải mã DAC kiêm Network Player Cocktail Audio X50D ---- tại đây


 

1. Nơi tải bản Firmware cho Ampli DAC Network Player Cocktail Audio X35  ---- tại đây

2. Nơi tải bản hướng dẫn sử dụng cho đầu giải mã Ampli DAC kiêm Network Player Cocktail Audio X35 ---- tại đây


 

1. Nơi tải bản Firmware cho Ampli DAC Network Player Cocktail Audio X14  ---- tại đây

2. Nơi tải bản hướng dẫn sử dụng cho đầu giải mã Ampli DAC kiêm Network Player Cocktail Audio X14 ---- tại đây


 

1. Nơi tải bản Firmware cho USB DAC Network Player Cocktail Audio N15D  ---- tại đây

2. Nơi tải bản USB Audio Driver Windows 10 và Windows 7 cho DAC Network Player Cocktail Audio N15D ---- tại đây

3. Nơi tải bản hướng dẫn sử dụng cho đầu giải mã DAC kiêm Network Player Cocktail Audio N15D ---- tại đây


 

Nơi tải Firmware, hướng dẫn sử dụng và USB Audio Driver cho Media Network Audio Player Denon 

1. Nơi tải bản USB Audio Driver Windows 10 và Windows 7 cho Ampli Denon PMA-2500NE ---- tại đây

2. Nơi tải bản hướng dẫn sử dụng cho đầu giải mã DAC kiêm Ampli Denon PMA-2500NE ---- tại đây


 

1. Nơi tải bản USB Audio Driver Windows 10 và Windows 7 cho Ampli Denon PMA-1600NE ---- tại đây

2. Nơi tải bản hướng dẫn sử dụng cho đầu giải mã DAC kiêm Ampli Denon PMA-1600NE ---- tại đây


 

1. Nơi tải bản hướng dẫn sử dụng cho đầu giải mã DAC Network Audio Player Denon DNP-800NE ---- tại đây 

2. Nơi bản hướng dẫn sử dụng nhanh đầu giải mã DAC Network Audio Player Denon DNP-800NE  tại đây 


 

1. Nơi tải bản hướng dẫn sử dụng cho đầu giải mã DAC Network Audio Player Denon Heos Links HS2 ---- tại đây 

2. Nơi tải bản hướng dẫn các tính năng đặc biệt của DAC Network Audio Player Denon Heos Links HS2 ---- tại đây 


 

1. Nơi tải bản USB Audio Driver Windows 10 và Windows 7 cho Ampli kiêm DAC Denon PMA-60 ---- Win10 tại đây Win 7 tại đây

2. Nơi tải bản hướng dẫn sử dụng nhanh cho cho Ampli kiêm DAC Denon PMA-60 ---- tại đây 

3. Nơi tải bản hướng dẫn sử dụng chi tiết cho cho Ampli kiêm DAC Denon PMA-60 ---- tại đây


 

1. Nơi tải bản USB Audio Driver Windows 10 và Windows 7 cho Ampli kiêm DAC Denon PMA-150 ---- tại đây 

2. Nơi tải bản hướng dẫn sử dụng nhanh cho cho Ampli kiêm DAC Denon PMA-150 ---- tại đây 

3. Nơi tải bản hướng dẫn sử dụng chi tiết cho cho Ampli kiêm DAC Denon PMA-150 ---- tại đây


 

1. Nơi tải bản hướng dẫn sử dụng cho Ampli Denon DRA-100 ---- tại đây 

2. Nơi bản hướng dẫn sử dụng nhanh cho Ampli Denon DRA-100  tại đây 


 

Nơi tải Firmware, hướng dẫn sử dụng và USB Audio Driver cho DAC Media Network Audio Player Chord

1. Nơi tải bản USB Audio Driver Windows 10 và Windows 7 cho DAC Chord Qutest ---- tại đây

2. Nơi tải bản hướng dẫn sử dụng cho đầu giải mã DAC Chord Qutest ---- tại đây


 

Nơi tải Firmware, hướng dẫn sử dụng và USB Audio Driver cho DAC Rocksan 

1. Nơi tải bản USB Audio Driver Windows 10 và Windows 7 cho DAC Rocksan K3 DAC ---- tại đây


 

Nơi tải Firmware, hướng dẫn sử dụng và USB Audio Driver cho Moon by Symaudio

1. Nơi tải bản USB Audio Driver Windows 10 và Windows 7 cho Ampli kiêm DAC Moon 240i ---- tại đây

2. Nơi tải bản hướng dẫn sử dụng cho Ampli kiêm DAC Moon 240i ---- tại đây


 

Nơi tải Firmware, hướng dẫn sử dụng và USB Audio Driver cho Ampli và CD Player Accuphase

1. Nơi tải bản USB Audio Driver Windows 10 và Windows 7 cho CD Player kiêm DAC Accuphase DP-430 ---- tại đây

2. Nơi tải bản hướng dẫn sử dụng cho CD Player kiêm DAC Accuphase DP-430 ---- tại đây

2. Nơi tải bản thông số kỹ thuật sơ đồ bảng mạch của CD Player kiêm DAC Accuphase DP-430 -----   tại đây


 

1. Nơi tải bản USB Audio Driver Windows 10 và Windows 7 cho CD Player kiêm DAC Accuphase DP-750 ---- tại đây

2. Nơi tải bản hướng dẫn sử dụng cho CD Player kiêm DAC Accuphase DP-750 ---- tại đây

2. Nơi tải bản thông số kỹ thuật sơ đồ bảng mạch của CD Player kiêm DAC Accuphase DP-750-----   tại đây


 

1. Nơi tải bản USB Audio Driver Windows 10 và Windows 7 cho CD Player kiêm DAC Accuphase DP-950 ---- tại đây

2. Nơi tải bản hướng dẫn sử dụng cho CD Player kiêm DAC Accuphase DP-950 ---- tại đây

2. Nơi tải bản thông số kỹ thuật sơ đồ bảng mạch của CD Player kiêm DAC Accuphase DP-950-----   tại đây


 

1. Nơi tải bản USB Audio Driver Windows 10 và Windows 7 cho CD Player kiêm DAC Accuphase DC-37 ---- tại đây

2. Nơi tải bản hướng dẫn sử dụng cho CD Player kiêm DAC Accuphase DC-37 ---- tại đây

2. Nơi tải bản thông số kỹ thuật sơ đồ bảng mạch của CD Player kiêm DAC Accuphase DC-37-----   tại đây


 

1. Nơi tải bản USB Audio Driver Windows 10 và Windows 7 cho bo mạch DAC Accuphase DAC-50 ---- tại đây

2. Nơi tải bản hướng dẫn sử dụng cho CD Player kiêm DAC Accuphase DAC-50 ---- tại đây

2. Nơi tải bản thông số kỹ thuật sơ đồ bảng mạch của CD Player kiêm DAC Accuphase DAC-50 ----   tại đây


 

1. Nơi tải bản USB Audio Driver Windows 10 và Windows 7 cho CD Player kiêm DAC Accuphase DP-570 ---- tại đây

2. Nơi tải bản hướng dẫn sử dụng cho CD Player kiêm DAC Accuphase DP-570---- tại đây

2. Nơi tải bản thông số kỹ thuật sơ đồ bảng mạch của CD Player kiêm DAC Accuphase DP-570 ----   tại đây


 

Nơi tải Firmware, hướng dẫn sử dụng và USB Audio Driver cho DAC Pioneer

1. Nơi tải bản USB Audio Driver Windows 10 và Windows 7 cho DAC Network Player Pioneer N-50AE ---- tại đây

2. Nơi tải bản hướng dẫn sử dụng cho DAC Network Player Pioneer N-50AE---- tại đây


 

1. Nơi tải bản USB Audio Driver Windows 10 và Windows 7 cho DAC Network Player Pioneer N-70AE ---- tại đây

2. Nơi tải bản hướng dẫn sử dụng cho DAC Network Player Pioneer N-70AE---- tại đây


 

1. Nơi tải bản USB Audio Driver Windows 10 và Windows 7 cho DAC Network Player Pioneer N-50A  ---- tại đây

2. Nơi tải bản hướng dẫn sử dụng cho DAC Network Player Pioneer N-50A ---- tại đây


 

1. Nơi tải bản USB Audio Driver Windows 10 và Windows 7 cho DAC Network Player Pioneer N-70A  ---- tại đây

2. Nơi tải bản hướng dẫn sử dụng cho DAC Network Player Pioneer N-70A ---- tại đây


 

Nơi tải Firmware, hướng dẫn sử dụng và USB Audio Driver cho DAC Yamaha

1. Nơi tải bản Firmware cho USB DAC Network Player Yamaha WXC-50  ---- tại đây (Firmware Update Version 2.70)

3. Nơi tải bản hướng dẫn sử dụng cho đầu giải mã DAC Yamaha WXC-50  ---- tại đây


 

Nơi tải Firmware, hướng dẫn sử dụng và USB Audio Driver cho CD Player Luxman

1. Nơi tải bản USB Audio Driver Windows 10 và Windows 7 cho CD Player kiêm DAC Luxman D-05u  ---- tại đây

2. Nơi tải bản USB Audio Driver cho Mac cho CD Player kiêm DAC Luxman D-05u ---- tại đây

3. Nơi tải bản catalog hướng dẫn sử dụng cho đầu CD kiêm giải mã DAC Luxman D-05u ---- tại đây 


 

Nơi tải Firmware, hướng dẫn sử dụng và USB Audio Driver cho Cambridge Audio

1. Nơi tải bản USB Audio Driver Windows 10 và Windows 7 cho DAC Network Player Cambridge Audio Edge NQ  ---- tại đây

2. Nơi tải bản hướng dẫn sử dụng cho DAC Network Player Cambridge Audio Edge NQ ---- tại đâytại đây


 

1. Nơi tải bản USB Audio Driver Windows 10 và Windows 7 cho DAC Network Player Cambridge Audio CXN V2  ---- tại đây

2. Nơi tải bản hướng dẫn sử dụng cho DAC Network Player Cambridge Audio CXN V2 ---- tại đây  


 

1. Nơi tải bản USB Audio Driver Windows 10 và Windows 7 cho DAC Network Player Cambridge Audio Azur 851N  ---- tại đây

2. Nơi tải bản hướng dẫn sử dụng cho DAC Network Player Cambridge Audio Azur 851N  ---- tại đây


 

1. Nơi tải bản USB Audio Driver Windows 10 và Windows 7 cho DacMagic 200M  ---- tại đây

2. Nơi tải bản hướng dẫn sử dụng cho DacMagic 200M  ---- tại đây


 

Nơi tải Firmware, hướng dẫn sử dụng và USB Audio Driver cho DAC Aurender

 

1. Nơi tải bản hướng dẫn sử dụng cho DAC Musicserver Network Player Aurender A100  ---- tại đây


1. Nơi tải bản hướng dẫn sử dụng cho DAC Musicserver Network Player Aurender X-100L  ---- tại đây 


1. Nơi tải bản hướng dẫn sử dụng cho DAC Musicserver Network Player Aurender N100H-N100C ---- tại đây 


 

Nơi tải Firmware, hướng dẫn sử dụng và USB Audio Driver cho Leak Audio 

1. Nơi tải bản USB Audio Driver Windows 10 và Windows 7 cho Leak Stereo 130  ---- tại đây

2. Nơi tải bản hướng dẫn sử dụng cho Leak Stereo 130  ---- tại đây

3. Nơi tải bản Brochure Catalog của Leak --- tại đây

 

 

 

Đối tác cung cấp

  • KEF
  • Devialet
  • Dynaudio
  • Marantz
  • Chord
  • Pioneer
  • Aurender DAC
  • Tannoy
  • Klipsch
  • Denon